ประจำวัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

# เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ