ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 22 พ.ย. 65
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 16 พ.ย. 65
เผยแพร่ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุโขทัย - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 16 พ.ย. 65
การรับสมัครพนักงานทำความสะอาดของที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย - - กลุ่มงานปกครอง (ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย) 18 ต.ค. 65
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน โดย BOI e-Journal ฉบับที่ 3/2565 - - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดสุโขทัย) 23 ก.ย. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.